Tags

While I was browsing for research articles for this blog, I came across an abstract which is in Filipino.  Of course, it was a translation from an English abstract. However, seeing a Filipino abstract by  non-Filipino authors is somewhat strange and unnatural and reading is actually more difficult- maybe because of its novelty (?).  Hopefully in the future and  in the Philippines, Filipino/Cebuano/Iloco/or whatever Pinoy language, will be used to communicate science.

Here is the abstract:


C. D. Siler and R. M. Brown, Phylogeny-based Species Delimitation in Philippine Slender Skinks (Reptilia: Squamata: Scincidae: Brachymeles): Taxonomic Revision of Pentadactyl Species Groups and Description of Three New Species  Herpetological Monographs 24(1):1-54. 2010  doi: 10.1655/HERPMONOGRAPHS-D-10-00003.1

BUOD

Gamit ang datos mula sa panglabas na kaanyuan at mga gene sequence mula sa mitochondria nagsagawa kami ng rebisyon ng tatlong species ng reptilyanong nabibilang sa genus naBrachymeles. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa kaanyuan ng mga populasyon sa iba’t ibang isla, dalawang kalat na species—Brachymeles boulengeri at Brachymeles schadenbergi—ang patuloy na kinikilala dahil sa magkakatulad na laki ng katawan at pagkakahawig ng kulay at disenyo ng kanilang kaliskis. Ang ikatlong species, angBrachymeles talinis, ay matatagpuan sa isla ng Jolo at sa gitna at hilagang bahagi ng Pilipinas. Ipinapakita ng aming datos na ang bawat isa sa apat na subspecies ng B. boulengeri at ang dalawang subspecies ng B. schadenbergi ay may natatanging kalamnang genetiko, may bukod-bukod na distribusyon, at naiiba sa ibang miyembro ng genus sa maraming aspekto ng panlabas na kaanyuan at samakatwid ay nararapat na kilalanin bilang ganap na species. Binibigyang katwiran ng aming datos genetiko ang pagkilala sa populasyon ng B. talinis mula sa Luzon bilang bagong species at ang pagtuklas ng isang di-anaasahang bagong species mula sa isla ng Masbate. Sa huli, kinakailangan ding makilala ang populasyon ng B. talinis mula sa isla ng Jolo bilang isang bago at ganap na species dahil sa kanilang namumukod na kaanyuan. Sa pamamagitan ng rebisyong ito, tumataas ang bilang ng species na nabibilang sa genus na Brachymeles mula sa Pilipinas sa 25.

Abstract

We use data from external morphology and mitochondrial gene sequences to provide the basis for a taxonomic revision of two polytypic, pentadactyl Philippine species of scincid lizards of the genus Brachymeles. Although previous studies have noted significant morphological variation among island populations, the similarities in body size and scale pigmentation and pattern have led to the continued recognition of these two “widespread species.” A third, widespread, pentadactyl species, Brachymeles talinis, is known from Jolo Island and the central and northern Philippine islands. We evaluate both morphological and genetic data to define species limits in B. boulengeri, B. schadenbergi, and B. talinis. Our molecular and morphological data indicate each of the four subspecies of B. boulengeri, and both subspecies of B. schadenbergi, are genetically distinct, with ranges biogeographically circumscribed, differ from their congeners by numerous external morphological features, and therefore should be recognized as full species. Our morphological and genetic data necessitate the recognition of northern populations of B. talinis (from Luzon Island) as a new species and also reveal an unanticipated new species from Masbate Island. Finally, morphological data require the recognition of the B. talinis population from Jolo Island as a unique, new species. These 10 taxa elevate the total known number of species of Brachymeles from 18 to 25.

Advertisements